KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA BETASOAP SP. Z O.O.

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Betasoap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 26/153; NIP 5240401209
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: odo@betasoap.com; tel. (022) 529 77 50
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo- sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (np. w celach podatkowych);
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) oraz ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów;
e) udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym;
4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni przez Betasoap Sp. z o.o. podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi. Administrator będzie przekazywał dane tylko do tych podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania w poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte
8. Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Informujemy, że w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji umowy z Betasoap Sp. z o.o.

Z poważaniem

Betasoap Sp. z o.o.

Klient ponad wszystko
Facebook
LinkedIn